refresh

 AlfabetischProducten op alfabet

Hieronder ziet u de producten met een specifieke beginletter. Selecteer een andere letter om producten met een andere beginletter te tonen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Aanlegvergunning
Aansprakelijkstelling gemeente
Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten,
Aardgasvoertuig, subsidie aanvragen
Adoptie
Adresonderzoek aanvragen
Afkoppelen regenpijpen, subsidie aanvragen
Afkoppelen regenpijpen, werk gereed melden
Afspraak maken
Afvalinzameling, informatie en klachten
Afvalstoffenheffing
Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing
Allochtone zelforganisaties, subsidie aanvragen
Amateurkunst, subsidie aanvragen
Archiefmateriaal, kopie of scan aanvragen
Archiefonderzoek, ondersteuning aanvragen
Archiefstukken raadplegen
Asbestverwijdering melden
Attestatie de vita
Automatische incasso: machtigen, wijzigen of intrekken
Autovrije zondag, straatafsluiting aanvragen
Basisschool, aanmelden
Bedrijfsafval
Bedrijfsbeëindiging
Bedrijventerreinen, verhuur en verkoop
Begeleiding en dagbesteding (Wmo)
Begraven en cremeren: begraafplaatsen/crematorium
Belastingaanslag kopie aanvragen
Belastingen, aanmaning en dwangbevel
Belastingen, betalingsregeling aanvragen
Belastingen en heffingen, bezwaar maken
Belastingen, manier van betalen
Belastingtarieven
Bel- en Herstellijn, melding openbare ruimte
Beschermd wonen (Wmo)
Bestemmingsplan
Betaaldata
Betoging of demonstratie aanvragen
Bewijs van in leven zijn
Bewonersparticipatie en wijkactiviteiten, subsidie aanvragen
Bezwaarschrift indienen
BIBOB toetsing bij vergunningaanvragen
Bijen- en wespenoverlast
Bijstandsuitkering aanvragen
Bijzondere bijstand aanvragen
Bijzondere bijstand bewindvoerderskosten aanvragen
Bladkorven
Bodeminformatie aanvragen
Bodemsanering, subsidie aanvragen
Bodemverontreiniging of -sanering melden
Boete bij onjuiste gegevens
Bomen en buren
Boomspiegel, aanleg melden
Bouwarchief, uitleg
Bouw- en sloopplannen inzien en bezwaar maken
Bouw en verbouw, gemeentelijk toezicht
Bouw en verbouw, gereed melden
Bouwen, vergunning aanvragen
Bouwen, vergunningvrij
Bouwklachten in de Gemeente Nijmegen
Bouwmaterialen op openbaar terrein melden/vergunning aanvragen
Brandveilig gebruik van een bouwwerk (gebruiksmelding of omgevingsvergunning)
Briefadres aanvragen
Bromfietsrijbewijs aanvragen
Buggy lenen bij fietsenstalling Mariënburg of Stadhuis
Burgerservicenummer
Busvervoer voor 65-plussers
Buurtmoestuin en eigen beheer openbaar groen
Collecteren, vergunning
Cultuurinitiatieven, subsidie aanvragen
Dieren, overlast, opvang
Digitale aanslag gemeentebelastingen
Discriminatie melden
Doelgroepverklaring: machtiging aanvragen
Drank- en horecavergunning
Drank- en horecavergunning wijzigen leidinggevende
Duits-Nederlandse samenwerking, subsidie aanvragen
Duurzaamheidslening aanvragen
Echtscheiding melden
Eerste inschrijving in Nederland
Emigratie
Erf- of perceelafscheiding
Erkenning geboren kind
Erkenning ongeboren kind
Europe direct
Evenementenvergunning aanvragen
Evenement (klein) melden
Exploitatievergunning alcoholvrije inrichtingen aanvragen
Exploitatievergunning seksbedrijf aanvragen
Exposities en rondleidingen, medewerking Archief aanvragen
Factuur indienen
Festiviteit van bedrijf of sportvereniging melden
Fietskluis huren
Fietsparkeerontheffing aanvragen
Fiets, stallingsruimte huren
Financiële ondersteuning voor (startende) ondernemers
Folders verspreiden
Fraude melden
Garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking
Geboorte, aangifte
Geboorteakte, aanvragen
Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen
Gehandicaptenparkeerplaats gereserveerde, aanvragen
Geheimhouding persoonsgegevens
Geluidsontheffing bouw- en slooplawaai
Geluidsontheffing bouwlawaai
Geluidsontheffing feesten en evenementen
Gemeentegids aanvragen
Gemeentegrond/groenstrook: kopen, huren of gebruiken
Geregistreerd partnerschap
Geregistreerd partnerschap, beëindiging
Geslachtswijziging
Gevelisolatieprojecten
Geveltuin aanleggen
Gevonden/verloren voorwerpen
Gladheidbestrijding
Graffiti en illegale reclame melden
Groendak, subsidie aanvragen
Grond afvoeren of aanbrengen
Grondwater, onttrekken en lozen
Handtekening, legalisatie
Hemelwaterinfiltratie, bouwaanvragen
Herbegraven of alsnog cremeren, vergunning aanvragen
Hervestiging vanuit het buitenland
Hofleverancier predicaat aanvragen
Homo-lesbische emancipatie, subsidie aanvragen
Hondenbelasting
How to register in the Netherlands for the first time?
Huisnummer/Huisnummerbordje aanvragen
Hulp bij het huishouden, extra uren
Hulp bij het huishouden (Wmo)
Hulpmiddelen (Wmo)
Hulp startende ondernemers
Huren kamer, informatie
Huren ruimte of pand: makelpunt Nijmegen
Huurwoning zoeken, informatie
Huwelijk/geregistreerd partnerschap melden
Huwelijksakte, aanvragen
Huwelijksbevoegdheid, verklaring aanvragen
ID banen, afrekening 2014 aanvragen
Ideeën voor onderzoek Rekenkamer
Identiteitskaart Nederlandse aanvragen
Identiteitskaart voor Nederlanders die in het buitenland wonen
Identiteitskaart voor Nederlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats
Individuele inkomenstoeslag
Individuele studietoeslag
Informatiekramen vergunning
Informatie: regels van de Participatiewet
Ingebrekestelling
Initiatievenfonds Armoede en Schulden, subsidie aanvragen
Initiatieven Verleden Verbeeld, subsidie aanvragen
Inkomensvoorziening oudere en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen (IOAW)
Inleveren of afhalen brondocument
Inloopspreekuur dak- en thuislozen
Inrijden voetgangersgebied, toestemming vragen
Inrit aanleggen
Jaaropgave
Jeugdhulp
Kadastrale informatie
Kamerverhuur
Kamperen buiten erkende kampeerinrichting
Kansspelen kleine, organiseren
Kappen of rooien
Kentekenwijziging doorgeven
Kinderfonds
Kinderlintje
Kinderopvang, aanvullende vergoeding
Kinderopvang, tegemoetkoming aanvragen
Klacht over of idee voor de gemeente indienen
Koninklijke erepenning aanvragen
Koninklijk predicaat aanvragen
Koopkrachttegemoetkoming
Kopen woning, vastgoedaanbod, informatie
Kwijtschelding, compensatie groene huisvuilzak
Kwijtschelding lokale belasting aanvragen
Leerlingenvervoer
Leerplicht
Lening GKB
Lening voor bedrijfskapitaal
Loterij organiseren
Lozing afvalwater
Luchtvaartuig, toestemming aanvragen voor opstijgen en landen
Mantelzorgcompliment
Mantelzorgparkeervergunning
Mantelzorgurgentieverklaring
Materialen, verhuur
Medegebruik busbaan, ontheffing (RVV) aanvragen
Meedoen-regeling voor aanbieders
Meedoen-regeling voor inwoners
Melding milieubeheer
Metaaldetector, vergunning
MijnNijmegen uw persoonlijke pagina
MijnOverheid
Mijn persoonlijke situatie is veranderd
Mijn uitkering is gekort, veranderd of nog niet betaald
Mijn uitkering; uw persoonlijke informatiepagina
Milieu, vergunning of melding bij start, wijziging of uitbreiding bedrijf
Mini-windturbines bij bedrijven
Monumentenschildje
Monument wijzigen
Naamgebruik, verzoek aanduiding
Naamskeuze achternaam kind
Naamswijziging, achternaam
Naamswijziging, voornaam
Nederlanderschap, bewijs
Nederlandse nationaliteit aanvraag, naturalisatie
Nederlandse nationaliteit aanvraag, optie
Nederlandse nationaliteit, afstand doen
Objecten plaatsen, vergunning
Olietanks in particuliere grond, verwijdering
Omgevingsdienst Regio Nijmegen, contact opnemen
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning, conceptaanvraag en vooroverleg
Omgevingsvergunning, werk gereedmelden
Onderhoud gemeentelijke panden
Onderscheidingen, gemeentelijke
Onderscheidingen, Koninklijke
Ongediertebestrijding
Onroerende-zaakbelasting
Ontkenning van het vaderschap door de moeder
Opkopersregister
Ouderbijdrage school
Ouderlijk gezag
Overlast, asociaal en crimineel gedrag
Overlast in de openbare ruimte melden
Overlijden, aangifte
Overlijdensakte, aanvragen
Parkeerbelasting
Parkeergarage-abonnement voor bedrijven
Parkeergarage-abonnement voor bewoners
Parkeerontheffing grote voertuigen en aanhangers
Parkeervergunning voor bedrijven
Parkeervergunning voor bewoners
Parkeervergunning voor bezoekers
Parkeren, laden, lossen, ontheffing (RVV) aanvragen
Parkeren, meerdagenkaart aanvragen
Parkeren voor hulpverleners, vergunning aanvragen
Paspoort aanvragen
Paspoort minderjarige (onder de 18) aanvragen
Paspoort, tweede aanvragen
Paspoort voor Nederlanders die in het buitenland wonen
Paspoort voor Nederlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats
Persoonsgebonden budget (pgb) (Wmo & Jeugdhulp)
Persoonsgegevens, bekendmaking, toestemming en bezwaar
Persoonsgegevens corrigeren in de basisregistratie personen
Peutertoeslag
Plakplaatsen, niet commercieel
Planschade, tegemoetkoming aanvragen
Precariobelasting
Publicaties, medewerking Archief
Reclame
Reclame niet-commercieel, evenementenborden
Reclame niet-commercieel, spandoeken
Reclame, vergunning aanvragen
Registratie aanduiding politieke groepering gemeenteraad
Registratie niet-ingezetenen (RNI)
Registration of Non-Residents (RNI)
Resettlement from abroad
Rijbewijs aanvragen en vernieuwen
Rijbewijs of rij-examen, eigen verklaring
Rijbewijs omwisselen, buitenlands
Rioolaansluiting aanvragen en rioolverstopping
Rioolheffing
Rollator lenen (bij fietsenstalling Mariënburg)
Rolstoel lenen (bij parkeergarage Kelfkensbos)
Schuldhulpverlening
Sloopwerkzaamheden, gereed melden
Slopen, sloopmelding of omgevingsvergunning
Sociaal-juridische bijstand
Sociaal Medische Indicatie (SMI)
Speelplaatsen, klacht melden
Sportaccommodaties huren: sporthal, gymzaal, sportzaal
Sportaccommodaties, klachten en meldingen
Sport, deskundigheidsbevordering, subsidie aanvragen
Sport- en/of beweeginitiatieven, subsidie aanvragen
Sportgids en sportfolder bestellen
Sport, innovatie en samenwerking, subsidie aanvragen
Sport, jubileum, subsidie aanvragen
Sport, topsportevenementen, subsidie aanvragen
Sport, trainingsuren aangepast sporten, subsidie aanvragen
Sportverenigingsondersteuning aanvragen
Standplaats markt, eenmalige toewijzing of vergunning
Standplaats tijdelijk, vergunning
Starterslening, huizenkopers
Statusformulier
Stembureau, aanmelden als lid
Stimuleringslening non-profitorganisaties aanvragen
Straatmuziek, draaiorgel
Straatmuziek, straattheater, straatartiest
Straatnaamgeving, suggestie
Straatspeeldag(en)
Straatverlichting, klacht melden
Subsidies algemeen
Taxatieverslag
Team Jongeren WerkBedrijf: werk en uitkering van 18 tot 27 jaar
Terrasvergunning aanvragen
Terugbetalen uitkering, betalingsregeling
Textielinzameling, vergunning
Tijdelijke ondersteuning gevestigde ondernemer
Tijdelijke verhuur woonruimte, vergunning aanvragen
Toegang binnenstad tijdens de Vierdaagse
Toegankelijkheid verbeteren openbare gebouwen en ruimte, subsidie aanvragen
Toeristenbelasting
Toestemming voor reis naar buitenland van minderjarige
Trouwen
Uitkeringsbedragen
Uitnodigen college van B & W voor een officiële handeling
Uitstallingen
Uittreksel BRP aanvragen
Uittreksel burgerlijke stand aanvragen
Vaartuig afmeren, toestemming of vergunning aanvragen
Vakantie (verblijf in buitenland) en vakantiegeld
Venten
Veranderingen in de zorg
Verblijfsvergunning aanvragen
Verhuizing melden
Verkeerslichten, klacht melden
Verkeerspaaltjes verwijderen
Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Verloren paspoort of identiteitskaart melden
Vervoer (Wmo)
Vervuiling van de openbare ruimte melden
Vierdaagse parkeerkaart
Vierdaagse, vergunning aanvragen voor standplaats/object langs de route
Vierdaagse, vergunning aanvragen voor standplaats/podium in het centrum
Vijfenvijftig plus en eigen bedrijf
Vluchtelingenpaspoort aanvragen
Volkstuinen
Voorwoord aanvragen, college van B&W
Vreemdelingenpaspoort aanvragen
Vrijwilligersfonds subsidie
Vrijwilligersverzekering
Vrijwilligerswerk melden
Vuur stoken, verbod en klachten
Vuurwerk afsteken, ontheffing aanvragen
Waarmerken kopie
Werkzoekende? Schrijf u in bij het UWV
Wijkaccommodaties huren: wijk-, buurt- en jongerencentra
Wijziging doorgeven voorziening (Wmo)
Winkelopeningstijden, ontheffing aanvragen
Woningaanpassing (Wmo)
Woningdossiers inzien
Woningklachten
Woningonttrekking of –samenvoeging, vergunning aanvragen
WOZ-balie: inzage, bezwaar en informatie
WOZ-beschikking/belastingaanslag, kopie aanvragen
WOZ-waarde (WOZ)
Ziektekostenverzekering, collectieve aanvullende (CAZ)
Zienswijze indienen
Zorgtoeslag
Zwemfonds

InformatieU ziet alleen producten binnen de gemeente. Gebruik de zoekfunctie om te zoeken naar producten binnen alle overheden.

Laden